CHUYỂN ĐỔI SỐ - XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU NHÂN SỰ

Organized by Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Wednesday, 20/04/2022 - 08:00

0903310003

Share event

Agenda

 • 10:34
  Dien Gia
  Mrs. Hà, Nguyễn Thanh - Chuyên gia - Công Ty Phoenix
 • 10:39
  Dell
  Mr. Nguyên, Nguyễn Sĩ - Chuyên gia - Dell Technologies
 • 10:40
  LV
  Mr. Toàn, Mai Đình - Chuyên gia - Lạc Việt

Speakers featured at the event

 • Mrs. Hà, Nguyễn Thanh
  Chuyên gia - Công Ty Phoenix
 • Mr. Toàn, Mai Đình
  Chuyên gia - Lạc Việt
 • Mr. Nguyên, Nguyễn Sĩ
  Chuyên gia - Dell Technologies